6 ஆம் வகுப்பு முதல் 8-ஆம் வகுப்பு வரையுள்ள மாணவர்களுக்கு BASELINE ASSESSMENT SURVEY மேற்கொள்வதற்கான வழிமுறை

   6 ஆம் வகுப்பு முதல் 8-ஆம் வகுப்பு வரையுள்ள மாணவர்களுக்கு BASELINE ASSESSMENT SURVEY மேற்கொள்வதற்கான வழிமுறை
Click here to Download
LANGUAGE LAB - BASELINE ASSESSMENT -HI TECH LAB

மொழிகள் ஆய்வகத்தில் 6 முதல் 8-ஆம் வகுப்பு வரையுள்ள மாணவர்களுக்கு BASELINE ASSESSMENT SURVEY மேற்கொள்வதற்கான வழிமுறை

THIN CLIENT SYSTEM இல் LOGIN செய்ய வேண்டிய முகவரி

👇👇👇👇👇

USERNAME

STUDENTS 10 DIGIT NEW EMIS ID

PASSWORD

LAST 4 DIGIT OF EMIS ID @ YEAR OF BIRTH

SPD-Proceedings-

👇👇👇👇👇

Post a Comment

0 Comments