1ம் வகுப்பு முதல் 12ம் வகுப்பு வரை உள்ள பாடநூல்களை பதிவிறக்கம் செய்ய

    ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு வரை உள்ள அனைத்து புத்தகங்களையும் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். கீழே ஒவ்வொரு வகுப்பிற்கும் தனித்தனியாக லிங்குகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. English Medium மற்றும் Tamil Medium புத்தகங்களுக்கும் லிங்குகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.


Sl. No
Subject
Option
1
ஒன்றாம் வகுப்பு புத்தகங்களுக்கு
2
இரண்டாம் வகுப்பு புத்தகங்களுக்கு
3
மூன்றாம் வகுப்பு புத்தகங்களுக்கு  
4
நான்காம் வகுப்பு புத்தகங்களுக்கு 
5
ஐந்தாம் வகுப்பு புத்தகங்களுக்கு
6
ஆறாம் வகுப்பு புத்தகங்களுக்கு 
7
ஏழாம் வகுப்பு புத்தகங்களுக்கு   
8
எட்டாம் வகுப்பு புத்தகங்களுக்கு  
9
ஒன்பதாம் வகுப்பு புத்தகங்களுக்கு
10
பத்தாம் வகுப்பு புத்தகங்களுக்கு 
11
பதினொன்றாம் வகுப்பு புத்தகங்களுக்கு 
12
பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு புத்தகங்களுக்கு

                 

           

             

           

                 

                 

                 

               

           

               

     

      

Post a Comment

0 Comments