10ம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் Unit 6 ஆங்கிலேய ஆட்சிக்கு எதிராக தமிழகத்தில் நிகழ்ந்த தொடக்க கால கிளர்ச்சிகள் பாடத்திலுள்ள ஒரு மதிப்பெண் வினாத்தேர்வு - Online Test


     10ம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் Unit 6 ஆங்கிலேய ஆட்சிக்கு எதிராக தமிழகத்தில் நிகழ்ந்த தொடக்க கால கிளர்ச்சிகள் பாடத்திலுள்ள ஒரு மதிப்பெண் வினாத்தேர்வு - Online Test

Post a comment

0 Comments