விடுமுறையை சரிசெய்யும் நாளை கடைசி நேரத்தில் அறிவிப்பதால் - பள்ளிகளில் சரியும் மாணவர் வருகை - கல்வி அதிகாரிகள் கவனிக்க கோரிக்கை

விடுமுறையை சரிசெய்யும் நாளை கடைசி நேரத்தில் அறிவிப்பதால் - பள்ளிகளில் சரியும் மாணவர் வருகை - கல்வி அதிகாரிகள் கவனிக்க கோரிக்கை


Post a comment

0 Comments